Megjelenés dátuma: 2016.09.02.

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A site (a www.groupama.hu címen található Internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Szerzői jog

A Groupama Biztosító Zrt. weboldalai, az azon található képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket - kizárólag a Groupama Biztosító Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

Információk

A Groupama Biztosító Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Groupama Biztosító Zrt. felelősséget nem vállal. Az egyes termékekre vonatkozó aktuális feltételrendszert az adott termék részletes feltételszövege tartalmazza, amely bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban megtekinthető.

 

A személyes adatok és a biztosítási titokvédelme

A Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) mint adatkezelő, elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során a magyar jogszabályok, különös tekintettel az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény), és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Bármely személyes adat megadására kizárólag a honlap látogatójának előzetes, tájékozott és önkéntes felhatalmazásával kerülhet sor.

A Biztosító jogosult a honlapon olyan lehetőségeket (különféle akciók és üzleti ajánlatok, személyre szabott reklámcélú megkeresés, tájékoztatási célú visszahívás, stb.) elérhetővé tenni, amelyek igénybevétele szükségessé teheti személyes adatok megadását. Ilyen adatszolgáltatás esetén a törvény rendelkezései alapján a felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulását vélelmezni kell (Infotv. 6. § (6) bek.).

A Biztosító honlapján történő regisztráció során megadott személyes adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a megadott személyes adatokat kezelje.

A Biztosító a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Biztosító által a weboldalon keresztül rögzített személyes adatok: név, telefonszám és elektronikus levelezési cím (e-mail).

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 1., 2. pont).

A Biztosító kizárólag az adott szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatok megadását kéri. A rendelkezésre bocsátott adatok a törvény előírásai szerint biztosítási titoknak minősülnek. Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A Biztosító által nyilvántartott adatok az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (Infotv. 6. § (5) bek.).

A Honlap látogatóiról készült felmérések kizárólag anonim módon történnek, ennek érdekében számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, illetőleg a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó által ezek bármikor eltávolíthatók.  (Cookie tájékoztató)

Biztosító, mint adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.
Elérhetőségei:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail küldés: https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/irjon-nekunk
Web: www.groupama.hu

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítést a nyilvántartásaiban átvezeti. Amennyiben az érintett természetes személy a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik, úgy Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről az érintett természetes személyt írásban tájékoztatja.

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a biztosító adatvédelmi felelősének címezve:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail küldés: https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/irjon-nekunk
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax:      +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

 

Befektetési információk

A honlapunkon közölt valamennyi befektetési jellegű információ, ide értve a Befektetési hírek rész alatt közölt valamennyi információt is, tájékoztató jellegű. A honlap készítése során nyilvánosan hozzáférhető információkat, saját adatokat és más, megbízhatónak tartott forrásokat használtunk fel. Minden ésszerű intézkedés megtörtént, hogy a befektetési információk pontosak, a vélemények megalapozottak legyenek, de erre nincs semmilyen garancia vagy biztosíték. A Groupama Biztosító Zrt. egyetlen alkalmazottja vagy képviselője sem tehető felelőssé a honlapon közölt bármely befektetési információ felhasználásából eredő esetleges kárért vagy hátrányért, ezen felelősséget a Groupama Biztosító Zrt. kizárja. A közölt múltbeli hozamok nem jelentenek iránymutatást a jövőbeli hozamokat illetően. A unit-linked eszközalapok és portfóliók hozama a konstrukció sajátosságaiból fakadóan ingadozhat. Javasoljuk a befektetők számára, hogy óvatosan mérlegeljék a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat, mielőtt meghozzák befektetési döntésüket. Minden további információ a vonatkozó Biztosítási Feltételekben található, melyet javaslunk figyelmesen átolvasni.

 

Helytállás a weboldal működtetése során okozott kárért

A Groupama Biztosító Zrt. kizárólag az általa üzemeltetett weboldalak (elektronikus felületek) működtetése során okozott kárért és a károkozással összefüggésben felmerülő sérelemdíj megfizetéséért vállal felelősséget. A Groupama Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget különösen - a működése/működtetéssel összefüggésbe nem hozható (pl. számítógépes vírus által okozott) kárért, illetve sérelemdíjért; - a weboldal (elektronikus felület) rendeltetésellenes, szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért, illetve sérelemdíjért; - a weboldalt (elektronikus felületet) használó ügyfél által szolgáltatott valótlan adat, információ felhasználásával okozott kárért, illetve sérelemdíjért; - a weboldal (elektronikus felület) biztonságát sértő vagy a weboldal (elektronikus felület) üzemeltetéséhez használt szerver leállását célzó magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett kárért, illetve sérelemdíjért.

Cégadatok

Tartalomszolgáltató:
 
Groupama Biztosító Zrt.
Vezérigazgató:
Bertrand Woirhaye
Adószám:
10207349-2-44
Cégjegyzék szám:
01-10-041071
Cégjegyzéket vezető cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Felügyeleti engedélyszám:
H-EN-II-130/2016.
Székhely:
1146 Budapest Erzsébet királyné útja 1/C
Telefonszám:
+36 1 467 3500
Fax:
+36 1 361 0091
Kérdések, vélemények:

Panaszok kezelése

A Groupama Biztosító

célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Ismerkedjen meg a Groupama Biztosító Panaszkezelési szabályzatával és a Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutatójával.

További információ >>

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.