Elérhetőségeink
+36 1 467 3500
Search toggle

Örökösi tájékoztató

Az alábbi információkkal szeretnénk megkönnyíteni az ügyintézést, hogy egy sajnálatos haláleset után minél gördülékenyebben hozzájuthass a biztosítási összeghez. Ismerd meg a jogaidat, a lehetőségeidet és a teendőidet.

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítását az anyakönyvvezetőtől kérheted, illetve a temetkezési vállalkozótól, ha az ő szolgáltatásukat vetted igénybe.

A hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, és állítja ki a jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzést (vagy öröklési bizonyítványt). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara oldalán részletes információkat találsz a hagyatéki eljárásról és az öröklési szabályokról.

Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, hiteles magyar fordításra, esetleg az okirat hitelességének konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzéssel (Apostille alkalmazásával) történő igazolására is szükség lehet.

Be kell nyújtanod az Európai Öröklési Bizonyítványt is, ha a hagyatéki eljárást az Európai Öröklési Rendelet hatálya alá tartozó tagállamban folytatták le. Minderről bővebb információt itt találsz.

Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen örökös esetén törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges.

Ügyintézéssel kapcsolatos információk

Mi a teendő a biztosított halála esetén?

Jelentsd be a halálesetet a szerződésben szereplő határidőn belül (jellemzően 8 nap).

A bejelentést megteheted:

Az alábbi dokumentumokra lesz szükséged:

Ki jogosult a haláleseti szolgáltatásra?

A kedvezményezettek, ha a szerződésben fel vannak tüntetve. Ha a szerződésben nem szerepelnek kedvezményezettek, a biztosított örökösei. Utóbbi esetben az örökösi minőséget teljes hatályú, jogerős hagyatékátadó végzéssel, ennek hiányában jogerős öröklési bizonyítvánnyal lehet igazolni.

Adatkezeléssel és –kéréssel kapcsolatos jogok

Biztosítási titok minden olyan adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Hogyan élhetsz az elhunyt nevében az adatkezelési jogaiddal?

Ha rendelkezel meghatalmazással:

Miután bemutattad a személyes okmányaid, minden, az elhunytra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos jog megillet a halálesettől számított 5 éven belül.

Az elhunyttól származó meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Ha nem rendelkezel meghatalmazással:

Örökösként: a biztosítással kapcsolatos adatok kiadásához igazolnod kell az örökösi státuszt teljes hatályú, jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal.

Örökösként, ha még nincs meg a teljes hatályú jogerős hagyatékátadó végzés: a kárelbírálás eredményéről értesítést kaphatsz, de iratot csak akkor adhatunk ki, ha igazoltad örökösi státuszod (személyazonosságod megállapítását követően).

Nem örökösként, de a szerződésben megnevezett kedvezményezettként: minden elhunytra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos jog megillet, ami az elhunytat is megillette, személyazonosságod megállapítását követően.

Közeli hozzátartozóként (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő és testvér): a közeli hozzátartozói minőséget közokirattal, születési vagy házassági anyakönyvi kivonattal kell igazolnod. Ezzel a jogoddal az elhunyt halálától számított 5 éven belül élhetsz.

Közeli hozzátartozóként kizárólag az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogokat gyakorolhatod az elhunytra vonatkozóan:

  • helyesbítési jog
  • tiltakozási jog
  • jogellenes adatkezelés esetén törlési és adatkezelés korlátozásához való jog

Adatigénylés a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáig

Vagyonbiztosításra vonatkozó információk

Ahhoz, hogy az elhunyt által kötött vagyonbiztosítás díjfizetése folyamatos legyen és a szerződés ne szűnjön meg, közeli hozzátartozók, illetve a vagyontárgy birtokosa írásbeli kérelem útján adatigényléssel élhet. Ehhez okirattal kell igazolnod, hogy közeli hozzátartozó vagy a vagyontárgy birtokosa vagy.

A biztosító adatszolgáltatási kötelezettsége addig áll fenn, amíg a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról tudomást nem szerez, és csak a következő információkra vonatkozik: a biztosítási szerződés fennállása, a biztosítást igazoló okirat száma, az általános szerződési feltételek, a szerződés díjegyenlege és esetleges díjtartozások, valamint a szerződés évfordulója.

Hitelfedezeti életbiztosítási szerződésekre vonatkozó információk

Azoknál a hitelfedezeti életbiztosítási szerződéseknél, illetve egyéb biztosítási szerződéseknél, ahol a szolgáltatás jogosultja a hitelintézet és a szerződés biztosítottja az elhunyt személy, a közeli hozzátartozó írásbeli kérelem útján adatigényléssel élhet. Ehhez okirattal kell igazolnod, hogy közeli hozzátartozó vagy.

Az adatszolgáltatás kizárólag a szolgáltatási igény biztosítóhoz történő bejelentése és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok biztosító részére történő megküldése érdekében történhet. A biztosító adatszolgáltatási kötelezettsége addig áll fenn, amíg a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról tudomást nem szerez és csak a következő információkra vonatkozik: a szerződés fennállása, a biztosítást igazoló okirat száma, valamint az általános szerződései feltételek.Vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás esetén a közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő adatszolgáltatás nem jelenti a biztosítási titok sérelmét. A biztosító a kérelmező személyes adatait az adatszolgáltatást követően öt évig, illetve amennyiben ez hosszabb időtartam, úgy a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 


A meghatalmazás formanyomtatványát itt találod.